مادر يعنى

مادر یعنی😘 ناز هستی در وجود
مادر یعنی😘یک فرشته در سجود

مادر یعنی😘 یک بغل آسودگی
مادر یعنی😘 پاکی از آلودگی

مادر یعنی😘 هدیه ی مرد از خدا
مادر یعنی😘همدم و یک هم صدا

مادر یعنی😘 عشق و هستی؛ زندگی
مادر یعنی😘 یک جهان پایندگی

مادر یعنی😘لطیف؛ فصل بهار
مادر یعنی😘زندگی در لاله زار

مادر یعنی😘 عاشقی؛ دلدادگی
مادر یعنی😘 راستی و سادگی

مادر یعنی😘 عاطفه؛ مهر و وفا
مادر یعنی😘 معدن نور و صفا

مادر یعنی😘 راز؛ محرم؛ یک رفیق
مادر یعنی😘یار یکدل؛ یک شفیق

مادر یعنی😘 مادر مردان مرد
مادر یعنی😘 همدم دوران درد

مادر یعنی😘حس خوش؛ حس عجیب
مادر یعنی😘 بوستانی پر نصیب

مادر یعنی😘 باغهای آرزو
مادر یعنی😘نعمتی در پیش رو

مادر یعنی😘 بنده ی خوب خدا

مادر يعنى 😘نيمى از مردان جدا

مادر یعنی😘 همسری خوب و شفیق
مادر یعنی😘 بهترین یار و رفیق

مادر یعنی😘 انفجار نورها
مادر یعنی😘نغمه ی روح و روان

مادر یعنی😘 ساز موسیقی جان
مادر یعنی😘مرهم هر خستگی

مادر یعنی😘 بهترین وابستگى…

تقدیم به همه مادرانی که سایشون پایداراست الهی همیشه برقرار باشن❤️🌹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close